โรงเรียนบ้านบกหัก (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 3 4 2 0 7
ร้อยละ 15.79 % 15.79 % 21.05 % 10.53 % 0.00 % 36.84 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 3 4 15 1 0 51
ร้อยละ 4.05 % 5.41 % 20.27 % 1.35 % 0.00 % 68.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 6 7 19 3 0 58
ร้อยละ 6.45 % 7.53 % 20.43 % 3.23 % 0.00 % 62.37 %

93 : 6 , 7 , 19 , 3 , 0 , 58...6.45 , 7.53 , 20.43 , 3.23 , 0.00 , 62.37 = 35 : 37.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 37.63%

Powered By www.thaieducation.net