โรงเรียนบ้านบกหัก (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 4 5 4 5 1 6
ร้อยละ 16.00 % 20.00 % 16.00 % 20.00 % 4.00 % 24.00 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 2 5 14 1 0 46
ร้อยละ 2.94 % 7.35 % 20.59 % 1.47 % 0.00 % 67.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 6 10 18 6 1 52
ร้อยละ 6.45 % 10.75 % 19.35 % 6.45 % 1.08 % 55.91 %

93 : 6 , 10 , 18 , 6 , 1 , 52...6.45 , 10.75 , 19.35 , 6.45 , 1.08 , 55.91 = 41 : 44.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 44.09%

Powered By www.thaieducation.net