โรงเรียนบ้านบกหัก (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 5 5 5 4 0 6
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 20.00 % 16.00 % 0.00 % 24.00 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 2 5 15 1 1 44
ร้อยละ 2.94 % 7.35 % 22.06 % 1.47 % 1.47 % 64.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 7 10 20 5 1 50
ร้อยละ 7.53 % 10.75 % 21.51 % 5.38 % 1.08 % 53.76 %

93 : 7 , 10 , 20 , 5 , 1 , 50...7.53 , 10.75 , 21.51 , 5.38 , 1.08 , 53.76 = 43 : 46.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 46.24%

Powered By www.thaieducation.net