โรงเรียนบ้านบกหัก (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 2 3 2 1 14
ร้อยละ 12.00 % 8.00 % 12.00 % 8.00 % 4.00 % 56.00 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 0 3 12 3 0 50
ร้อยละ 0.00 % 4.41 % 17.65 % 4.41 % 0.00 % 73.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 3 5 15 5 1 64
ร้อยละ 3.23 % 5.38 % 16.13 % 5.38 % 1.08 % 68.82 %

93 : 3 , 5 , 15 , 5 , 1 , 64...3.23 , 5.38 , 16.13 , 5.38 , 1.08 , 68.82 = 29 : 31.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 31.18%

Powered By www.thaieducation.net