โรงเรียนบ้านบ้าหวี (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 97.44 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 3 2 5 1 3 58
ร้อยละ 4.17 % 2.78 % 6.94 % 1.39 % 4.17 % 80.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 3 2 6 1 3 96
ร้อยละ 2.70 % 1.80 % 5.41 % 0.90 % 2.70 % 86.49 %

111 : 3 , 2 , 6 , 1 , 3 , 96...2.70 , 1.80 , 5.41 , 0.90 , 2.70 , 86.49 = 15 : 13.51
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51%

Powered By www.thaieducation.net