โรงเรียนบ้านบ้าหวี (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 97.50 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 3 2 5 1 3 59
ร้อยละ 4.11 % 2.74 % 6.85 % 1.37 % 4.11 % 80.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 3 2 6 1 3 98
ร้อยละ 2.65 % 1.77 % 5.31 % 0.88 % 2.65 % 86.73 %

113 : 3 , 2 , 6 , 1 , 3 , 98...2.65 , 1.77 , 5.31 , 0.88 , 2.65 , 86.73 = 15 : 13.27
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.27%

Powered By www.thaieducation.net