โรงเรียนบ้านทุ่งกอ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 4 4 1 1 0 31
ร้อยละ 9.76 % 9.76 % 2.44 % 2.44 % 0.00 % 75.61 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 5 0 6 0 0 73
ร้อยละ 5.95 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 86.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 9 4 7 1 0 104
ร้อยละ 7.20 % 3.20 % 5.60 % 0.80 % 0.00 % 83.20 %

125 : 9 , 4 , 7 , 1 , 0 , 104...7.20 , 3.20 , 5.60 , 0.80 , 0.00 , 83.20 = 21 : 16.80
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80%

Powered By www.thaieducation.net