โรงเรียนบ้านทุ่งกอ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 5 2 1 0 0 31
ร้อยละ 12.82 % 5.13 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 79.49 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 7 1 9 0 0 65
ร้อยละ 8.54 % 1.22 % 10.98 % 0.00 % 0.00 % 79.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 12 3 10 0 0 96
ร้อยละ 9.92 % 2.48 % 8.26 % 0.00 % 0.00 % 79.34 %

121 : 12 , 3 , 10 , 0 , 0 , 96...9.92 , 2.48 , 8.26 , 0.00 , 0.00 , 79.34 = 25 : 20.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 20.66%

Powered By www.thaieducation.net