โรงเรียนบ้านทุ่งกอ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 1 3 3 0 27
ร้อยละ 8.11 % 2.70 % 8.11 % 8.11 % 0.00 % 72.97 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 1 0 4 1 0 81
ร้อยละ 1.15 % 0.00 % 4.60 % 1.15 % 0.00 % 93.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 4 1 7 4 0 108
ร้อยละ 3.23 % 0.81 % 5.65 % 3.23 % 0.00 % 87.10 %

124 : 4 , 1 , 7 , 4 , 0 , 108...3.23 , 0.81 , 5.65 , 3.23 , 0.00 , 87.10 = 16 : 12.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90%

Powered By www.thaieducation.net