โรงเรียนบ้านโคกรัก (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 36
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 94.74 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 83
ร้อยละ 1.16 % 0.00 % 1.16 % 1.16 % 0.00 % 96.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 2 0 2 1 0 119
ร้อยละ 1.61 % 0.00 % 1.61 % 0.81 % 0.00 % 95.97 %

124 : 2 , 0 , 2 , 1 , 0 , 119...1.61 , 0.00 , 1.61 , 0.81 , 0.00 , 95.97 = 5 : 4.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.03%

Powered By www.thaieducation.net