โรงเรียนบ้านนาทะเล (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 1 5 2 6 6 34
ร้อยละ 1.85 % 9.26 % 3.70 % 11.11 % 11.11 % 62.96 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 4 0 13 4 8 140
ร้อยละ 2.37 % 0.00 % 7.69 % 2.37 % 4.73 % 82.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 2 1 5 3 4 29
ร้อยละ 4.55 % 2.27 % 11.36 % 6.82 % 9.09 % 65.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 7 6 20 13 18 203
ร้อยละ 2.62 % 2.25 % 7.49 % 4.87 % 6.74 % 76.03 %

223 : 5 , 5 , 15 , 10 , 14 , 174...2.24 , 2.24 , 6.73 , 4.48 , 6.28 , 78.03 = 49 : 21.97
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 23.97%

Powered By www.thaieducation.net