โรงเรียนบ้านนาทะเล (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 5 3 8 6 32
ร้อยละ 5.26 % 8.77 % 5.26 % 14.04 % 10.53 % 56.14 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 16 2 13 18 10 119
ร้อยละ 8.99 % 1.12 % 7.30 % 10.11 % 5.62 % 66.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 3 1 2 4 3 33
ร้อยละ 6.52 % 2.17 % 4.35 % 8.70 % 6.52 % 71.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 281 คน
จำนวน(คน) 22 8 18 30 19 184
ร้อยละ 7.83 % 2.85 % 6.41 % 10.68 % 6.76 % 65.48 %

235 : 19 , 7 , 16 , 26 , 16 , 151...8.09 , 2.98 , 6.81 , 11.06 , 6.81 , 64.26 = 84 : 35.74
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 281 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 34.52%

Powered By www.thaieducation.net