โรงเรียนบ้านนาทะเล (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 3 5 3 8 6 49
ร้อยละ 4.05 % 6.76 % 4.05 % 10.81 % 8.11 % 66.22 %
ระดับประถมศึกษา
185
จำนวน(คน) 16 2 13 18 10 126
ร้อยละ 8.65 % 1.08 % 7.03 % 9.73 % 5.41 % 68.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 3 1 2 4 3 31
ร้อยละ 6.82 % 2.27 % 4.55 % 9.09 % 6.82 % 70.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 303 คน
จำนวน(คน) 22 8 18 30 19 206
ร้อยละ 7.26 % 2.64 % 5.94 % 9.90 % 6.27 % 67.99 %

259 : 19 , 7 , 16 , 26 , 16 , 175...7.34 , 2.70 , 6.18 , 10.04 , 6.18 , 67.57 = 84 : 32.43
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 32.01%

Powered By www.thaieducation.net