โรงเรียนบ้านนาทะเล (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 3 5 3 8 7 46
ร้อยละ 4.17 % 6.94 % 4.17 % 11.11 % 9.72 % 63.89 %
ระดับประถมศึกษา
187
จำนวน(คน) 7 6 20 13 18 123
ร้อยละ 3.74 % 3.21 % 10.70 % 6.95 % 9.63 % 65.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 0 2 4 2 4 34
ร้อยละ 0.00 % 4.35 % 8.70 % 4.35 % 8.70 % 73.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 305 คน
จำนวน(คน) 10 13 27 23 29 203
ร้อยละ 3.28 % 4.26 % 8.85 % 7.54 % 9.51 % 66.56 %

259 : 10 , 11 , 23 , 21 , 25 , 169...3.86 , 4.25 , 8.88 , 8.11 , 9.65 , 65.25 = 90 : 34.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 305 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 33.44%

Powered By www.thaieducation.net