โรงเรียนบ้านนาทะเล (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 3 5 1 3 2 58
ร้อยละ 4.17 % 6.94 % 1.39 % 4.17 % 2.78 % 80.56 %
ระดับประถมศึกษา
187
จำนวน(คน) 6 6 8 7 12 148
ร้อยละ 3.21 % 3.21 % 4.28 % 3.74 % 6.42 % 79.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 2 2 2 0 2 38
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 4.35 % 82.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 305 คน
จำนวน(คน) 11 13 11 10 16 244
ร้อยละ 3.61 % 4.26 % 3.61 % 3.28 % 5.25 % 80.00 %

259 : 9 , 11 , 9 , 10 , 14 , 206...3.47 , 4.25 , 3.47 , 3.86 , 5.41 , 79.54 = 53 : 20.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 305 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net