โรงเรียนบ้านนาทะเล (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 11 2 3 18 0 36
ร้อยละ 15.71 % 2.86 % 4.29 % 25.71 % 0.00 % 51.43 %
ระดับประถมศึกษา
184
จำนวน(คน) 7 5 2 7 12 151
ร้อยละ 3.80 % 2.72 % 1.09 % 3.80 % 6.52 % 82.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 1 1 3 2 1 38
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 6.52 % 4.35 % 2.17 % 82.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 300 คน
จำนวน(คน) 19 8 8 27 13 225
ร้อยละ 6.33 % 2.67 % 2.67 % 9.00 % 4.33 % 75.00 %

254 : 18 , 7 , 5 , 25 , 12 , 187...7.09 , 2.76 , 1.97 , 9.84 , 4.72 , 73.62 = 67 : 26.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 300 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net