โรงเรียนไตรมิตรพิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 13
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 9 0 17 0 0 112
ร้อยละ 6.52 % 0.00 % 12.32 % 0.00 % 0.00 % 81.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 6 0 6 0 0 15
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 16 1 23 0 0 140
ร้อยละ 8.89 % 0.56 % 12.78 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %

153 : 10 , 1 , 17 , 0 , 0 , 125...6.54 , 0.65 , 11.11 , 0.00 , 0.00 , 81.70 = 28 : 18.30
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22%

Powered By www.thaieducation.net