โรงเรียนไตรมิตรพิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 12
ร้อยละ 13.33 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 5 3 13 0 0 119
ร้อยละ 3.57 % 2.14 % 9.29 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 19
ร้อยละ 7.69 % 3.85 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 73.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 9 5 17 0 0 150
ร้อยละ 4.97 % 2.76 % 9.39 % 0.00 % 0.00 % 82.87 %

155 : 7 , 4 , 13 , 0 , 0 , 131...4.52 , 2.58 , 8.39 , 0.00 , 0.00 , 84.52 = 24 : 15.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.13%

Powered By www.thaieducation.net