โรงเรียนไตรมิตรพิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 12
ร้อยละ 13.33 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 5 3 13 0 0 117
ร้อยละ 3.62 % 2.17 % 9.42 % 0.00 % 0.00 % 84.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 18
ร้อยละ 8.00 % 4.00 % 16.00 % 0.00 % 0.00 % 72.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 9 5 17 0 0 147
ร้อยละ 5.06 % 2.81 % 9.55 % 0.00 % 0.00 % 82.58 %

153 : 7 , 4 , 13 , 0 , 0 , 129...4.58 , 2.61 , 8.50 , 0.00 , 0.00 , 84.31 = 24 : 15.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.42%

Powered By www.thaieducation.net