โรงเรียนบ้านตะเสะ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 1 3 3 2 22
ร้อยละ 6.06 % 3.03 % 9.09 % 9.09 % 6.06 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 3 1 9 4 3 59
ร้อยละ 3.80 % 1.27 % 11.39 % 5.06 % 3.80 % 74.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 5 2 12 7 5 81
ร้อยละ 4.46 % 1.79 % 10.71 % 6.25 % 4.46 % 72.32 %

112 : 5 , 2 , 12 , 7 , 5 , 81...4.46 , 1.79 , 10.71 , 6.25 , 4.46 , 72.32 = 31 : 27.68
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 27.68%

Powered By www.thaieducation.net