โรงเรียนบ้านตะเสะ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 5 3 4 3 22
ร้อยละ 5.13 % 12.82 % 7.69 % 10.26 % 7.69 % 56.41 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 3 3 7 3 0 58
ร้อยละ 4.05 % 4.05 % 9.46 % 4.05 % 0.00 % 78.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 5 8 10 7 3 80
ร้อยละ 4.42 % 7.08 % 8.85 % 6.19 % 2.65 % 70.80 %

113 : 5 , 8 , 10 , 7 , 3 , 80...4.42 , 7.08 , 8.85 , 6.19 , 2.65 , 70.80 = 33 : 29.20
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 29.20%

Powered By www.thaieducation.net