โรงเรียนบ้านตะเสะ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 4 2 4 6 3 33
ร้อยละ 7.69 % 3.85 % 7.69 % 11.54 % 5.77 % 63.46 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 3 0 5 0 5 62
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 6.67 % 82.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 7 2 9 6 8 95
ร้อยละ 5.51 % 1.57 % 7.09 % 4.72 % 6.30 % 74.80 %

127 : 7 , 2 , 9 , 6 , 8 , 95...5.51 , 1.57 , 7.09 , 4.72 , 6.30 , 74.80 = 32 : 25.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 25.20%

Powered By www.thaieducation.net