โรงเรียนบ้านตะเสะ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 5 2 3 7 3 32
ร้อยละ 9.62 % 3.85 % 5.77 % 13.46 % 5.77 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 4 0 6 0 4 61
ร้อยละ 5.33 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 5.33 % 81.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 9 2 9 7 7 93
ร้อยละ 7.09 % 1.57 % 7.09 % 5.51 % 5.51 % 73.23 %

127 : 9 , 2 , 9 , 7 , 7 , 93...7.09 , 1.57 , 7.09 , 5.51 , 5.51 , 73.23 = 34 : 26.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 26.77%

Powered By www.thaieducation.net