โรงเรียนวัดมงคลสถาน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 3 1 0 0 28
ร้อยละ 5.88 % 8.82 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 4 0 1 1 1 124
ร้อยละ 3.05 % 0.00 % 0.76 % 0.76 % 0.76 % 94.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 6 3 2 1 1 152
ร้อยละ 3.64 % 1.82 % 1.21 % 0.61 % 0.61 % 92.12 %

165 : 6 , 3 , 2 , 1 , 1 , 152...3.64 , 1.82 , 1.21 , 0.61 , 0.61 , 92.12 = 13 : 7.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.88%

Powered By www.thaieducation.net