โรงเรียนวัดมงคลสถาน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 11 6 6 3 1 11
ร้อยละ 28.95 % 15.79 % 15.79 % 7.89 % 2.63 % 28.95 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 9 8 7 11 7 97
ร้อยละ 6.47 % 5.76 % 5.04 % 7.91 % 5.04 % 69.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 20 14 13 14 8 108
ร้อยละ 11.30 % 7.91 % 7.34 % 7.91 % 4.52 % 61.02 %

177 : 20 , 14 , 13 , 14 , 8 , 108...11.30 , 7.91 , 7.34 , 7.91 , 4.52 , 61.02 = 69 : 38.98
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 38.98%

Powered By www.thaieducation.net