โรงเรียนวัดมงคลสถาน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 29
ร้อยละ 13.51 % 0.00 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 78.38 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 6 2 12 0 1 119
ร้อยละ 4.29 % 1.43 % 8.57 % 0.00 % 0.71 % 85.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 11 2 15 0 1 148
ร้อยละ 6.21 % 1.13 % 8.47 % 0.00 % 0.56 % 83.62 %

177 : 11 , 2 , 15 , 0 , 1 , 148...6.21 , 1.13 , 8.47 , 0.00 , 0.56 , 83.62 = 29 : 16.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.38%

Powered By www.thaieducation.net