โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 2 3 1 0 16
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 12.50 % 4.17 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 0 7 2 0 0 41
ร้อยละ 0.00 % 14.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 82.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 2 9 5 1 0 57
ร้อยละ 2.70 % 12.16 % 6.76 % 1.35 % 0.00 % 77.03 %

74 : 2 , 9 , 5 , 1 , 0 , 57...2.70 , 12.16 , 6.76 , 1.35 , 0.00 , 77.03 = 17 : 22.97
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.97%

Powered By www.thaieducation.net