โรงเรียนบ้านหนองยวน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 21.05 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 2 0 10 1 0 71
ร้อยละ 2.38 % 0.00 % 11.90 % 1.19 % 0.00 % 84.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 2 0 14 1 0 86
ร้อยละ 1.94 % 0.00 % 13.59 % 0.97 % 0.00 % 83.50 %

103 : 2 , 0 , 14 , 1 , 0 , 86...1.94 , 0.00 , 13.59 , 0.97 , 0.00 , 83.50 = 17 : 16.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50%

Powered By www.thaieducation.net