โรงเรียนบ้านหนองยวน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 6.90 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 4 2 8 1 0 74
ร้อยละ 4.49 % 2.25 % 8.99 % 1.12 % 0.00 % 83.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 4 4 10 1 0 99
ร้อยละ 3.39 % 3.39 % 8.47 % 0.85 % 0.00 % 83.90 %

118 : 4 , 4 , 10 , 1 , 0 , 99...3.39 , 3.39 , 8.47 , 0.85 , 0.00 , 83.90 = 19 : 16.10
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.10%

Powered By www.thaieducation.net