โรงเรียนบ้านคลองลำปริง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 34
ร้อยละ 7.89 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 8 0 10 5 2 59
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 11.90 % 5.95 % 2.38 % 70.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 11 1 10 5 2 93
ร้อยละ 9.02 % 0.82 % 8.20 % 4.10 % 1.64 % 76.23 %

122 : 11 , 1 , 10 , 5 , 2 , 93...9.02 , 0.82 , 8.20 , 4.10 , 1.64 , 76.23 = 29 : 23.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 23.77%

Powered By www.thaieducation.net