โรงเรียนบ้านคลองลำปริง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 4 1 1 0 0 28
ร้อยละ 11.76 % 2.94 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 11 0 15 7 2 50
ร้อยละ 12.94 % 0.00 % 17.65 % 8.24 % 2.35 % 58.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 15 1 16 7 2 78
ร้อยละ 12.61 % 0.84 % 13.45 % 5.88 % 1.68 % 65.55 %

119 : 15 , 1 , 16 , 7 , 2 , 78...12.61 , 0.84 , 13.45 , 5.88 , 1.68 , 65.55 = 41 : 34.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 34.45%

Powered By www.thaieducation.net