โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 5 3 1 0 0 39
ร้อยละ 10.42 % 6.25 % 2.08 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 4 7 9 0 0 142
ร้อยละ 2.47 % 4.32 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 87.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 7 4 6 0 0 50
ร้อยละ 10.45 % 5.97 % 8.96 % 0.00 % 0.00 % 74.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 277 คน
จำนวน(คน) 16 14 16 0 0 231
ร้อยละ 5.78 % 5.05 % 5.78 % 0.00 % 0.00 % 83.39 %

210 : 9 , 10 , 10 , 0 , 0 , 181...4.29 , 4.76 , 4.76 , 0.00 , 0.00 , 86.19 = 29 : 13.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 277 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 16.61%

Powered By www.thaieducation.net