โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 4 19 2 1 0 22
ร้อยละ 8.33 % 39.58 % 4.17 % 2.08 % 0.00 % 45.83 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 12 10 23 3 0 114
ร้อยละ 7.41 % 6.17 % 14.20 % 1.85 % 0.00 % 70.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 5 3 7 0 0 52
ร้อยละ 7.46 % 4.48 % 10.45 % 0.00 % 0.00 % 77.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 277 คน
จำนวน(คน) 21 32 32 4 0 188
ร้อยละ 7.58 % 11.55 % 11.55 % 1.44 % 0.00 % 67.87 %

210 : 16 , 29 , 25 , 4 , 0 , 136...7.62 , 13.81 , 11.90 , 1.90 , 0.00 , 64.76 = 74 : 35.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 277 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 32.13%

Powered By www.thaieducation.net