โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 5 4 3 3 5 28
ร้อยละ 10.42 % 8.33 % 6.25 % 6.25 % 10.42 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 5 10 5 8 5 130
ร้อยละ 3.07 % 6.13 % 3.07 % 4.91 % 3.07 % 79.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 2 3 5 4 3 56
ร้อยละ 2.74 % 4.11 % 6.85 % 5.48 % 4.11 % 76.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 284 คน
จำนวน(คน) 12 17 13 15 13 214
ร้อยละ 4.23 % 5.99 % 4.58 % 5.28 % 4.58 % 75.35 %

211 : 10 , 14 , 8 , 11 , 10 , 158...4.74 , 6.64 , 3.79 , 5.21 , 4.74 , 74.88 = 53 : 25.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 284 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 24.65%

Powered By www.thaieducation.net