โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 5 4 4 3 5 27
ร้อยละ 10.42 % 8.33 % 8.33 % 6.25 % 10.42 % 56.25 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 10 12 5 8 5 122
ร้อยละ 6.17 % 7.41 % 3.09 % 4.94 % 3.09 % 75.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 4 3 3 4 3 56
ร้อยละ 5.48 % 4.11 % 4.11 % 5.48 % 4.11 % 76.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 283 คน
จำนวน(คน) 19 19 12 15 13 205
ร้อยละ 6.71 % 6.71 % 4.24 % 5.30 % 4.59 % 72.44 %

210 : 15 , 16 , 9 , 11 , 10 , 149...7.14 , 7.62 , 4.29 , 5.24 , 4.76 , 70.95 = 61 : 29.05
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 283 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 27.56%

Powered By www.thaieducation.net