โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 2 1 2 2 2 44
ร้อยละ 3.77 % 1.89 % 3.77 % 3.77 % 3.77 % 83.02 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 10 6 8 8 5 139
ร้อยละ 5.68 % 3.41 % 4.55 % 4.55 % 2.84 % 78.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 2 3 3 3 3 56
ร้อยละ 2.86 % 4.29 % 4.29 % 4.29 % 4.29 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 14 10 13 13 10 239
ร้อยละ 4.68 % 3.34 % 4.35 % 4.35 % 3.34 % 79.93 %

229 : 12 , 7 , 10 , 10 , 7 , 183...5.24 , 3.06 , 4.37 , 4.37 , 3.06 , 79.91 = 46 : 20.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 20.07%

Powered By www.thaieducation.net