โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 2 1 2 2 2 43
ร้อยละ 3.85 % 1.92 % 3.85 % 3.85 % 3.85 % 82.69 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 10 6 8 8 5 139
ร้อยละ 5.68 % 3.41 % 4.55 % 4.55 % 2.84 % 78.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 2 3 3 3 2 57
ร้อยละ 2.86 % 4.29 % 4.29 % 4.29 % 2.86 % 81.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 298 คน
จำนวน(คน) 14 10 13 13 9 239
ร้อยละ 4.70 % 3.36 % 4.36 % 4.36 % 3.02 % 80.20 %

228 : 12 , 7 , 10 , 10 , 7 , 182...5.26 , 3.07 , 4.39 , 4.39 , 3.07 , 79.82 = 46 : 20.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 298 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80%

Powered By www.thaieducation.net