โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 17
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 21.74 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 7 1 15 0 0 105
ร้อยละ 5.47 % 0.78 % 11.72 % 0.00 % 0.00 % 82.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 8 1 20 0 0 122
ร้อยละ 5.30 % 0.66 % 13.25 % 0.00 % 0.00 % 80.79 %

151 : 8 , 1 , 20 , 0 , 0 , 122...5.30 , 0.66 , 13.25 , 0.00 , 0.00 , 80.79 = 29 : 19.21
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 19.21%

Powered By www.thaieducation.net