โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 0 7 0 0 14
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 29.17 % 0.00 % 0.00 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 14 4 9 0 1 108
ร้อยละ 10.29 % 2.94 % 6.62 % 0.00 % 0.74 % 79.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 17 4 16 0 1 122
ร้อยละ 10.63 % 2.50 % 10.00 % 0.00 % 0.63 % 76.25 %

160 : 17 , 4 , 16 , 0 , 1 , 122...10.63 , 2.50 , 10.00 , 0.00 , 0.63 , 76.25 = 38 : 23.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75%

Powered By www.thaieducation.net