โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 3 5 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 12.50 % 20.83 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 9 2 12 0 0 112
ร้อยละ 6.67 % 1.48 % 8.89 % 0.00 % 0.00 % 82.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 9 5 17 0 0 128
ร้อยละ 5.66 % 3.14 % 10.69 % 0.00 % 0.00 % 80.50 %

159 : 9 , 5 , 17 , 0 , 0 , 128...5.66 , 3.14 , 10.69 , 0.00 , 0.00 , 80.50 = 31 : 19.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50%

Powered By www.thaieducation.net