โรงเรียนวัดจอมไตร (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 2 4 3 3 25
ร้อยละ 5.13 % 5.13 % 10.26 % 7.69 % 7.69 % 64.10 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 5 3 13 5 5 75
ร้อยละ 4.72 % 2.83 % 12.26 % 4.72 % 4.72 % 70.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 7 5 17 8 8 100
ร้อยละ 4.83 % 3.45 % 11.72 % 5.52 % 5.52 % 68.97 %

145 : 7 , 5 , 17 , 8 , 8 , 100...4.83 , 3.45 , 11.72 , 5.52 , 5.52 , 68.97 = 45 : 31.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03%

Powered By www.thaieducation.net