โรงเรียนวัดจอมไตร (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 3 1 2 3 4 39
ร้อยละ 5.77 % 1.92 % 3.85 % 5.77 % 7.69 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 4 1 14 6 4 81
ร้อยละ 3.64 % 0.91 % 12.73 % 5.45 % 3.64 % 73.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 7 2 16 9 8 120
ร้อยละ 4.32 % 1.23 % 9.88 % 5.56 % 4.94 % 74.07 %

162 : 7 , 2 , 16 , 9 , 8 , 120...4.32 , 1.23 , 9.88 , 5.56 , 4.94 , 74.07 = 42 : 25.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93%

Powered By www.thaieducation.net