โรงเรียนวัดจอมไตร (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 2 2 3 2 3 40
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 5.77 % 3.85 % 5.77 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 5 2 15 4 3 81
ร้อยละ 4.55 % 1.82 % 13.64 % 3.64 % 2.73 % 73.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 7 4 18 6 6 121
ร้อยละ 4.32 % 2.47 % 11.11 % 3.70 % 3.70 % 74.69 %

162 : 7 , 4 , 18 , 6 , 6 , 121...4.32 , 2.47 , 11.11 , 3.70 , 3.70 , 74.69 = 41 : 25.31
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 25.31%

Powered By www.thaieducation.net