โรงเรียนวัดจอมไตร (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 4 1 6 1 5 35
ร้อยละ 7.69 % 1.92 % 11.54 % 1.92 % 9.62 % 67.31 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 8 1 21 6 5 68
ร้อยละ 7.34 % 0.92 % 19.27 % 5.50 % 4.59 % 62.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 12 2 27 7 10 103
ร้อยละ 7.45 % 1.24 % 16.77 % 4.35 % 6.21 % 63.98 %

161 : 12 , 2 , 27 , 7 , 10 , 103...7.45 , 1.24 , 16.77 , 4.35 , 6.21 , 63.98 = 58 : 36.02
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 36.02%

Powered By www.thaieducation.net