โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 6 0 5 0 0 54
ร้อยละ 9.23 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 83.08 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 11 0 8 0 0 158
ร้อยละ 6.21 % 0.00 % 4.52 % 0.00 % 0.00 % 89.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 4 0 6 0 0 63
ร้อยละ 5.48 % 0.00 % 8.22 % 0.00 % 0.00 % 86.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 315 คน
จำนวน(คน) 21 0 19 0 0 275
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 6.03 % 0.00 % 0.00 % 87.30 %

242 : 17 , 0 , 13 , 0 , 0 , 212...7.02 , 0.00 , 5.37 , 0.00 , 0.00 , 87.60 = 30 : 12.40
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 315 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70%

Powered By www.thaieducation.net