โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 1 1 3 1 0 71
ร้อยละ 1.30 % 1.30 % 3.90 % 1.30 % 0.00 % 92.21 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 10 6 16 0 9 141
ร้อยละ 5.49 % 3.30 % 8.79 % 0.00 % 4.95 % 77.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 14 8 24 9 8 5
ร้อยละ 20.59 % 11.76 % 35.29 % 13.24 % 11.76 % 7.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 327 คน
จำนวน(คน) 25 15 43 10 17 217
ร้อยละ 7.65 % 4.59 % 13.15 % 3.06 % 5.20 % 66.36 %

259 : 11 , 7 , 19 , 1 , 9 , 212...4.25 , 2.70 , 7.34 , 0.39 , 3.47 , 81.85 = 47 : 18.15
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 327 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 33.64%

Powered By www.thaieducation.net