โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 1 1 3 1 0 71
ร้อยละ 1.30 % 1.30 % 3.90 % 1.30 % 0.00 % 92.21 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 10 6 15 0 8 143
ร้อยละ 5.49 % 3.30 % 8.24 % 0.00 % 4.40 % 78.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 3 1 7 8 0 49
ร้อยละ 4.41 % 1.47 % 10.29 % 11.76 % 0.00 % 72.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 327 คน
จำนวน(คน) 14 8 25 9 8 263
ร้อยละ 4.28 % 2.45 % 7.65 % 2.75 % 2.45 % 80.43 %

259 : 11 , 7 , 18 , 1 , 8 , 214...4.25 , 2.70 , 6.95 , 0.39 , 3.09 , 82.63 = 45 : 17.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 327 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 19.57%

Powered By www.thaieducation.net