โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 5 0 6 0 0 55
ร้อยละ 7.58 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 12 0 12 0 0 158
ร้อยละ 6.59 % 0.00 % 6.59 % 0.00 % 0.00 % 86.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 57
ร้อยละ 7.25 % 0.00 % 10.14 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 317 คน
จำนวน(คน) 22 0 25 0 0 270
ร้อยละ 6.94 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 85.17 %

248 : 17 , 0 , 18 , 0 , 0 , 213...6.85 , 0.00 , 7.26 , 0.00 , 0.00 , 85.89 = 35 : 14.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 317 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 14.83%

Powered By www.thaieducation.net