โรงเรียนบ้านหนองไทร (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
121
จำนวน(คน) 2 10 17 0 0 92
ร้อยละ 1.65 % 8.26 % 14.05 % 0.00 % 0.00 % 76.03 %
ระดับประถมศึกษา
296
จำนวน(คน) 17 7 48 1 0 223
ร้อยละ 5.74 % 2.36 % 16.22 % 0.34 % 0.00 % 75.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 417 คน
จำนวน(คน) 19 17 65 1 0 315
ร้อยละ 4.56 % 4.08 % 15.59 % 0.24 % 0.00 % 75.54 %

417 : 19 , 17 , 65 , 1 , 0 , 315...4.56 , 4.08 , 15.59 , 0.24 , 0.00 , 75.54 = 102 : 24.46
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 417 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 24.46%

Powered By www.thaieducation.net