โรงเรียนบ้านหนองไทร (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
120
จำนวน(คน) 5 15 15 0 0 85
ร้อยละ 4.17 % 12.50 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
296
จำนวน(คน) 12 8 28 0 0 248
ร้อยละ 4.05 % 2.70 % 9.46 % 0.00 % 0.00 % 83.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 416 คน
จำนวน(คน) 17 23 43 0 0 333
ร้อยละ 4.09 % 5.53 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 80.05 %

416 : 17 , 23 , 43 , 0 , 0 , 333...4.09 , 5.53 , 10.34 , 0.00 , 0.00 , 80.05 = 83 : 19.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 416 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 19.95%

Powered By www.thaieducation.net